Akty korporacyjne

Lekarz.2017.11.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 213/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 10 listopada 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2017

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 153/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 30 września 2016 r. w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2017, zmienionej uchwałą nr 84/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 marca 2017 r., uchwałą nr 105/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r., uchwałą 202/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 października 2017 r. i uchwałą nr 206/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 18 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) znosi się termin posiedzenia wyznaczony na dzień 24 listopada 2017 r.
2) dodaje się nowy termin posiedzenia - 1 grudnia 2017 r.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.