Zmiana uchwały w sprawie terminów posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2020.

Akty korporacyjne

Lekarz.2020.4.3

Akt nieoceniany
Wersja od: 3 kwietnia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 2/20/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie terminów posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2020

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 965, z późn. zm.) w zw. z art. 14h ust. 1 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568) uchwala się, co następuje:
§  1. 
W § 1 uchwały Nr 33/19/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie terminów posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2020 znosi się termin posiedzenia wyznaczony na dzień 18 kwietnia.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.