Akty korporacyjne

Rewid.2019.9.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 380/5/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie sprawozdania firmy audytorskiej

Na podstawie art. 52 ust. 2 oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały Nr 2038/37/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie sprawozdania firmy audytorskiej przypis nr 1 otrzymuje brzmienie:

"Oznacza "jednostki zainteresowania publicznego", o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) (dalej "ustawa")."

§  2.  Wprowadza się wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

 WZÓR P 11

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ

..................................................................................

(nr na liście firm audytorskich i nazwa firmy)

za rok kalendarzowy ..................

grafika