Lekarz.2018.8.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 5/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie składu, zasad działania i zadań Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 168) i § 6 ust. 1 Regulaminu Naczelnej Rady Lekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 14 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu Naczelnej Rady Lekarskiej, zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  W § 1 uchwały Nr 4/10/VI z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie składu, zasad działania i zadań Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej, zmienionej uchwałą Nr 9/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2014 r., dodaje się ustęp 3 o brzmieniu:

"3. Prezydium Komisji składa się z przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza, zastępcy sekretarza i członka prezydium komisji".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.