Lekarz.2017.6.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 160/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej na spotkania międzynarodowe w 2017 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 22 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 651 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 41/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zasad kierowania za granicę przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale Nr 202/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie skierowania przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej na spotkania międzynarodowe w 2017 r. wprowadza się następującą zmianę:

§ 12 otrzymuje brzmienie:

1. Kieruje się kol. Annę Lellę, Przewodniczącą Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej, kol. Halinę Borgiel-Marek i kol. Annę Śpiałek, członków Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej, oraz mec. Marka Szewczyńskiego, pracownika biura Naczelnej Izby Lekarskiej, na Światowy Parlament Stomatologiczny Światowej Organizacji Dentystycznej (FDI World Dental Parliament), obejmujący Sesje Zgromadzenia Ogólnego i Sesje Otwarte FDI, spotkania Stałych Komitetów FDI, spotkanie Krajowych Oficerów Łącznikowych FDI, Sesję Plenarną Europejskiej Regionalnej Organizacji FDI (ERO-FDI) oraz posiedzenia Grup Roboczych ERO-FDI, który odbędzie się w dniach 26 - 31 sierpnia 2017 r. w Madrycie.

2. Koszty związane z przelotem do Madrytu i jednym noclegiem kol. Anny Lelli pokrywa Europejska Regionalna Organizacja FDI (ERO-FDI).

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.