Zmiana uchwały w sprawie regulaminu działalności Kanclerza Akademii i Kancelarii Akademii.

Akty korporacyjne

PAN.2019.9.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 58/2019
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 17 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu działalności Kanclerza Akademii i Kancelarii Akademii

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1183) uchwala się, co następuje:
§  1. 
W Regulaminie działalności Kanclerza Akademii i Kancelarii Akademii, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 54/2015 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 września 2015 r. w sprawie regulaminu działalności Kanclerza Akademii i Kancelarii Akademii, zmienionej uchwałą Nr 1/2016 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 stycznia 2016 r., uchwałą Nr 53/2016 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 września 2016 r. oraz uchwałą Nr 2/2017 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1.
w § 8 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) Zespół Prawny".

2.
dodaje się § 8 a w brzmieniu:

"§ 8a. Schemat struktury organizacyjnej Kancelarii Akademii stanowi załącznik do Regulaminu"

3.
w § 11 pkt 25 otrzymuje brzmienie:

""25)

"25) przygotowywanie, we współpracy z merytorycznie właściwymi komórkami Kancelarii Akademii i innymi jednostkami organizacyjnymi Akademii, projektów pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Prezesa i Kanclerza Akademii, innych niż wskazane w pkt 17 i 20;".

4.
w § 13 dodaje się punkty 11)- 13) w brzmieniu:

"11) koordynacja i obsługa współpracy pomiędzy PAN a Komisją Europejską między innymi poprzez koordynację działalności merytorycznej Biura Promocji Nauki PolSCA Polskiej Akademii Nauk w Brukseli;

12) monitorowanie aktywności międzynarodowej PAN;

13) współpraca z przedstawicielami międzynarodowych baz bibliograficznych.".

5.
§ 18 a otrzymuje brzmienie:

"§ 18a. Do zakresu działania Zespołu Prawnego należy w szczególności:

1) występowanie w imieniu Akademii przed sądami, prokuratorem, organami administracji państwowej i samorządowej i innymi urzędami, w każdym trybie postępowania na podstawie udzielonych pełnomocnictw;

2) udzielanie opinii prawnych i wyjaśnień dotyczących przepisów prawa pracownikom Kancelarii Akademii, jednostek naukowych Akademii bez osobowości prawnej i innych jednostek organizacyjnych Akademii w zakresie działalności Akademii oraz na zlecenie Kanclerza Akademii;

3) opiniowanie projektów umów i porozumień Akademii przygotowywanych przez merytoryczne komórki Kancelarii Akademii i inne jednostkami organizacyjne Akademii;

4) opiniowanie projektów pełnomocnictw udzielanych przez Prezesa i Kanclerza Akademii;

5) opiniowanie projektów decyzji Prezesa Akademii, Zarządzeń Kanclerza Akademii, uchwał Prezydium i Zgromadzenia Ogólnego Akademii;

6) pomoc prawna jednostkom Akademii nieposiadającym osobowości prawnej;

7) opiniowanie dokumentów związanych z utworzeniem, reorganizacją, połączeniem, podziałem, likwidacją jednostek naukowych Akademii i innych jednostek organizacyjnych Akademii;

8) regulacja i aktualizacja stanu prawnego nieruchomości Akademii we współpracy z Biurem Organizacyjno - Majątkowym;

9) obsługa prawna Akademii w zakresie funkcjonowania spółek, w których Akademia jest udziałowcem lub akcjonariuszem;

10) prowadzenie spraw związanych z ochroną własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, RODO, praw autorskich i praw pokrewnych, a także komercjalizacją wyników badań naukowych a także zagadnienia z zakresu finansowania nauki;

11) opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących działalności Akademii oraz opiniowanie i udział w pracach legislacyjnych nad projektami aktów prawnych dotyczących Akademii, nauki i szkolnictwa wyższego.

6.
§ 22 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"3) Dział Organizacyjny".

§  2. 
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Kierownictwo Akademii podjęło decyzję o utworzeniu w strukturze Kancelarii Akademii nowej komórki organizacyjnej pod nazwą: Zespół Prawny, którego zadaniem byłaby obsługa prawna Kancelarii Akademii i jej jednostek bez osobowości prawnej.

Od dnia 1 stycznia 20l6r. obsługa prawna Akademii była prowadzona przez zewnętrzną kancelarię prawną. Powodem tej zmiany organizacyjnej była konieczność rozszerzenia zakresu i podniesienia jakości usług prawnych na rzecz Polskiej Akademii Nauk. W związku z zakończeniem umowy na obsługę prawną Akademii pod koniec 2018 r. przeprowadzone zostało postępowanie w trybie art. 138 lit. o, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego celem było wyłonienie kancelarii prawnej do świadczenia przedmiotowej usługi na okres kolejnej kadencji władz Akademii. Umowę zawartą pod koniec 2018 roku rozwiązano za porozumieniem stron i rozpisano kolejne postępowanie na obsługę prawną Akademii do końca 2022r.

Wpłynęły dwie oferty, a jedna z nich została złożona przez kancelarię prawną, z którą właśnie rozwiązano umowę. Wstępna analiza złożonych ofert wskazuje, że oferta złożona przez dotychczasową kancelarię jest wyższa od kwoty jaką Akademia ponosi obecnie na obsługę prawną, a druga z ofert przewyższa kwotę jaką Akademia zamierzała przeznaczyć na obsługę prawną o ponad 365 000 zł.

Mając na uwadze, iż obecna umowa na obsługę prawną Akademii kończy się w dniu 30 września 20l9r., po przeanalizowaniu sytuacji na rynku usług prawnych (poziom wynagrodzeń, dostępność prawników z doświadczeniem, radców prawnych, adwokatów itp.) i w efekcie spodziewanych kosztów zatrudnienia 4 osób z wymienionych grup zawodowych jako racjonalne ekonomicznie wydaje się zatrudnienie wskazanych osób na etacie z równoczesnym ograniczeniem outsourcingu usług prawnych tylko do niezbędnego zakresu. Równocześnie nie wyklucza się w przyszłości możliwości dokonania analizy skutków przyjętego rozwiązania funkcjonowania obsługi prawnej Akademii w takiej formule.

Zmiana zakresu działania Biura Współpracy z Zagranicą PAN jest związana z decyzją Prezesa PAN o wprowadzeniu do zakresu zadań realizowanych przez Kancelarię PAN analizy dokonań publikacyjnych i grantowych instytutów Polskiej Akademii Nauk. Takie działania są możliwe tylko w oparciu o zasoby naukowych baz danych, we współpracy z międzynarodowymi organizacjami zarządzającymi tymi bazami i za pomocą narzędzi analitycznych, które te bazy oferują. Ponadto, w związku z aktywnością międzynarodową PAN, w tym aktywnością w zakresie programów ramowych KE uznaje się Biuro Współpracy z Zagranicą jako jednostkę Kancelarii koordynującą działania PAN w tym obszarze m.in. za pośrednictwem koordynacji działalności merytorycznej Biura Promocji Nauki PolSCA Polskiej Akademii Nauk w Brukseli.

Schemat struktury organizacyjnej Kancelarii Akademii określa szczegółową strukturę graficzną Kancelarii Akademii i stanowi załącznik do Regulaminu. Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny.