Akty korporacyjne

Rewid.2019.9.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 393/5/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn zm.) oraz § 12a ust. 6 statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późń. zm.), uchwala się, co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały Nr 3593/54/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Zjeździe - rozumie się przez to Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. 1421 z późn. zm.).:";

2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Krajowa Rada powołuje Rzecznika oraz jego zastępców niezwłocznie, nie później niż w terminie do 31 grudnia roku, w którym odbył się Zjazd, a w przypadku gdy stanowisko Rzecznika lub jego zastępcy zostało opróżnione w terminie 3 miesięcy od daty opróżnienia stanowiska.";

3) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wakat w pełnieniu funkcji Rzecznika lub jego zastępcy nie może trwać dłużej niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1.";

4) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Krajowa Rada w formie uchwały:

1) określa liczbę zastępców Rzecznika w liczbie od 1 do 3;

2) dokonuje wyboru Rzecznika i jego zastępcy lub zastępców spośród zgłoszonych kandydatów."

5) § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Kandydatów na Rzecznika i jego zastępców mogą zgłaszać Regionalne Rady Biegłych Rewidentów Regionalnych Oddziałów Izby oraz organy Izby, z wyłączeniem Krajowej Rady oraz Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.).";

6) § 23 otrzymuje brzmienie:

"§ 23. Rzecznika i zastępców Rzecznika na pierwszą kadencję powołuje się do dnia 31 grudnia 2019 r".

§  2.  Tekst jednolity Regulaminu działania Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów, uwzględniający zmiany, wprowadzone na podstawie § 1 powyżej, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.