Akty korporacyjne

Podat.2017.12.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 644/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 741/2016 Krajowej Izby Doradców Podatkowych z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2017

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 4 Statutu KIDP w zw. z § 1 ust. 3 uchwały nr 36/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  § 1 uchwały nr 741/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2017 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Planuje się przychody Organów Izby w wysokości 3.264.371,60 zł Planuje się wydatki Organów Izby w wysokości 2.371.162,08 zł".

§  2.  § 2 uchwały nr 741/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2017 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Planuje się przychody Regionalnych Oddziałów Izby w wysokości 8.682.822,10 zł Planuje się wydatki Regionalnych Oddziałów Izby w wysokości 11.121.046,80 zł".

§  3.  § 3 uchwały nr 741/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2017 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Planuje się wydatki Biura Izby w wysokości 2.426.010,00 zł".

§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.