PAN.2018.10.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 23/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 25 października 2018 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie propozycji dotyczących projektu budżetu państwa na rok 2019 w zakresie przewidzianym dla Akademii

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i poz. 1669), Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala:
§  1.  Załączniki nr 1, 2 i 5 do uchwały Nr 16/2018 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 września 2018 r. otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Projekt budżetu państwa na rok 2019 w części 67 Polska Akademia Nauk

CzęśćDziałRozdziałTreśćProjekt planu na 2019 r.

(w tys. zł)

z tego:
Dotacje i subwencje *)Wydatki

majątkowe

Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
67730Polska Akademia Nauk83 13879 4203 476242
Nauka *)83 13879 4203 476242
73010Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk17 23017 230
73011Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk38 75435 7162 796242
73095Pozostała działalność *)27 15426 474680
**) w tym dotacja celowa na zadania w zakresie kształcenia w kwocie 250 tys. zł

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Podział dotacji podmiotowej na jednostki (grupy jednostek)

CzęśćDziałRozdziałTreśćKwota dotacji (w tys. zł)
67730Polska Akademia Nauk79 170
73010Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych17 230
73011Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych35 716
73095Polska Akademia Nauk - pozostała działalność26 224

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Projekt budżetu państwa na rok 2019 w części 67 PAN w układzie zadaniowym

ZadaniePodzadanieDziałaniePoddziałanie *)TreśćProjekt planu na 2019 rok (w tys. zł)
10.1.Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki83 138
1011.3Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki83 138
1011.311Działalność Polskiej Akademii Nauk83 138
10.1.3.1.1Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk17 230
10.1.3.1.2Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk50 206
10.1.3.1.3Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym15 702
OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK83 138
*) w roku 2019 zgodnie z ustalonym przez Ministra Finansów układem budżetu zadaniowego działalność Akademii wpisuje się w funkcji "10. Nauka polska" w jedno działanie 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk. Podobnie jak w latach poprzednich działanie to zostało rozpisane na 3 poddziałania.

UZASADNIENIE

Prezydium Polskiej Akademii Nauk, stosownie do postanowień wynikających z art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669), na posiedzeniu w dniu 18 września 2018 r. uchwaliło propozycje dotyczące projektu budżetu państwa na rok 2019 w zakresie przewidzianym dla Akademii. Kwoty ujęte w załącznikach do uchwały Nr 16/2018 były skorelowane z wersją budżetu na rok 2019 wstępnie przyjętą przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2018 r. {projekt ustawy budżetowej na rok 2019 został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i skierowany do Rady Dialogu Społecznego).

W dniu 6 września 2018 r. Prezes Polskiej Akademii Nauk, za pośrednictwem dysponenta części budżetowej, wystąpił do Ministra Finansów z umotywowanym wnioskiem o uwzględnienie w projektowanym na rok przyszły budżecie, w części 67 Polska Akademia Nauk, środków w wysokości 895 tys. zł 1  z przeznaczeniem na waloryzację (o wskaźnik inflacji 2,3%), finansowanych z dotacji podmiotowej, wynagrodzeń oraz wydatków związanych z wynagrodzeniami.

W/w wniosek Prezesa PAN został załatwiony pozytywnie i w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 przyjętym przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 25 września 2018 r. i przekazanym do Sejmu RP (druk sejmowy nr 2864) zapisano w części 67 wydatki w wysokości 83.138 tys. zł, w tym w formie dotacji podmiotowej 79.170 tys. zł. W ramach w/w kwoty 895 tys. zł przewiduje się w roku przyszłym waloryzację wynagrodzeń z pochodnymi:

- pracowników pomocniczych jednostek naukowych oraz innych jednostek organizacyjnych PAN nieposiadających osobowości prawnej - 517 tys. zł

- pracowników Kancelarii PAN - 378 tys. zł.

1 Taka suma była uwzględniona pierwotnie - we wstępnym limicie wydatków ustalonym przez Ministra Finansów w czerwcu 2018 r. (pismo z dnia 25 czerwca znak BP6.411.13.2018)