Lekarz.2018.9.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 72/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 28 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania zespołu roboczego ds. współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 20 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 69/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia w § 1 dodaje się pkt 6 o brzmieniu:

"6) Łukasz Jankowski".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.