Zmiana uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w Kodeksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej.

Akty korporacyjne

Aptek.2021.6.30

Akt nieoceniany
Wersja od: 30 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA Nr VIII/15/2021
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 30 czerwca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w Kodeksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie § 30 ust. 3 i 4 Regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/24/2016 VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 31 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelna Rada Aptekarska, uchwala, co następuje:
§  1. 
1. 
W uchwale Nr VIII/11/2021 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w Kodeksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, w § 1 ust. 1 w pkt 10 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) mgr farm. Daria Wielogórska-Rutka.".

2. 
Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w ust. 1, nie ulegają zmianie.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie w sprawie uchwały przeprowadzone przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej.

W głosowaniu uczestniczyło 34 członków Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Wynik:

1) za - 34;

2) przeciw - 0;

3) wstrzymujących się - 0.