Radc.2017.11.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 143/X/2017
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 16 listopada 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu do opracowania zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2018

Na podstawie § 30 ust. 3a Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale Nr 98/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2018, w § 2 w ust. 2 wyrazy "do dnia 15 listopada 2017 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 7 grudnia 2017 r.".
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 15 listopada 2017 r.