PAN.2018.5.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 13/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 22 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przewodniczących komitetów naukowych działających przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201) Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje:
§  1.  W uchwale Nr 3/2016 Prezydium PAN z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie powołania przewodniczących komitetów naukowych działających przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018, zmienionej uchwałą Nr 19/2016 Prezydium PAN z dnia 15 marca 2016 r. - § 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) Komitet Nauk Ekonomicznych PAN - Prof. dr hab. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, w związku z rezygnacją dotychczasowego przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN prof. dr. hab. Emila Panka, zwrócił się do Prezesa PAN z wnioskiem o powołanie prof. dr. hab. Bogusława Fiedora z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN na okres do zakończenia kadencji 2015-2018.

Przewodniczący-elekt prof Bogusław Fiedor został wybrany podczas posiedzenia Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN w dniu 24 kwietnia 2018 r. zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych stanowiącym załącznik do uchwały Nr 39/2017 Prezydium PAN z dnia 21 listopada 2017 r.

Stosownie do postanowienia art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 z późn. zm.) przewodniczącego komitetu naukowego powołuje Prezydium Akademii.