Zmiana uchwały w sprawie powołania przewodniczących komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Akty korporacyjne

Lekarz.2022.10.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 października 2022 r.

UCHWAŁA Nr 43/22/IX
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 października 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przewodniczących komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 1342) oraz § 2 ust. 1 załącznika do uchwały nr 18/16/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu powoływania komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej oraz § 4 ust. 2 Zasad i trybu powoływania komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej oraz regulaminu ich działania, stanowiących załącznik do uchwały Nr 18/16/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu powoływania komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej oraz regulaminu ich działania uchwala się, co następuje:
§  1. 
W § 1 uchwały Nr 5/22/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie powołania przewodniczących komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej dodaje się pkt 1314 w brzmieniu:

"13) Komisja ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Aleksandra Śremska,

14) Komisja ds. szpitalnictwa - Marcin Karolewski,

15) Zespół ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii - Krzysztof J. Filipiak"."

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.