Akt korporacyjny

Rewid.2018.3.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2052/38/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 13 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. etyki

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) w związku z § 12 ust. 1 statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zmienionej uchwałą Nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale Nr 51/3/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. etyki 1  wprowadza się następującą zmianę:
1) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

2. Posiedzenia Komisji mogą być utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Po zatwierdzeniu protokołu przez Komisję, pracownik Biura Izby obsługujący Komisję, usuwa z elektronicznego nośnika zawierającego zapis posiedzenia dane w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zatwierdzenia protokołu przez Komisję.

3. Protokół zostaje zatwierdzony na kolejnym posiedzeniu Komisji, po jego zaakceptowaniu przez członków Komisji.

4. Protokół posiedzenia Komisji podpisuje przewodniczący oraz protokolant.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Zmieniona uchwałą Nr 1881/35a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powołania do składu Komisji ds. etyki Wacława Nitki.