Akt korporacyjny

Rewid.2017.11.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1426/32a/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 6 listopada 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. ewidencji

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) w związku z § 12 ust. 1 statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zmienionej uchwałą Nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale Nr 1/2/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. ewidencji, zmienionej uchwałą Nr 729/18/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 27 września 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. ewidencji, wprowadza się następującą zmianę:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Na kadencję 2015-2019 powołuje się Komisję ds. ewidencji zwaną dalej "Komisją", w następującym składzie:

1) Małgorzata Janusz - przewodnicząca;

2) Andrzej Karpiak - członek;

3) Jan Letkiewicz - członek;

4) Maciej Ostrowski - członek.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.