Rewid.2017.3.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 marca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 951/24/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 14 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów

Na podstawie przepisów art. 21 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1000) w związku z § 12 ust. 1 statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zmienionej uchwałą Nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale Nr 55/3/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. standaryzacja usług świadczonych przez biegłych rewidentów, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Stanisław Michalski - członek;".

2) w § 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Dawid Napierała - członek;".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.