Akty korporacyjne

Rewid.2018.3.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2053/38/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 13 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji do opiniowania aktów prawnych

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) w związku z § 12 ust. 1 statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zmienionej uchwałą Nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Uzupełnia się skład Komisji do opiniowania aktów prawnych w ten sposób, że do składu Komisji do opiniowania aktów prawnych powołuje się Joannę Chwaścikowska-Karwacką w charakterze członka.
§  2.  Z dniem podjęcia niniejszej uchwały skład Komisji do opiniowania aktów prawnych będzie następujący:
1) Marek Błaszczak - przewodniczący;
2) Henryk Drewniak- członek;
3) Kamil Jesionowski - członek;
4) Paweł Koc - członek;
5) Józef Kuszneruk - członek;
6) Ksenia Magierska - członek;
7) Maciej Skórzewski - członek;
8) Małgorzata Ślebzak - członek;
9) Joanna Wielgórska-Leszczyńska - członek;
10) Jacek Zimny - członek;
11) Joanna Chwaścikowska-Karwacka - członek;
§  3.  W uchwale Nr 50/3/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji do opiniowania aktów prawnych 1  wprowadza się następującą zmianę:
1) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

2. Posiedzenia Komisji mogą być utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Po zatwierdzeniu protokołu przez Komisję, pracownik Biura Izby obsługujący Komisję, usuwa z elektronicznego nośnika zawierającego zapis posiedzenia dane w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zatwierdzenia protokołu przez Komisję.

3. Protokół zostaje zatwierdzony na kolejnym posiedzeniu Komisji, po jego zaakceptowaniu przez członków Komisji.

4. Protokół posiedzenia Komisji podpisuje przewodniczący oraz protokolant.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Zmieniona uchwałą Nr 680/17/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 6 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji do opiniownaia aktów prawnych oraz uchwałą Nr 1338/31/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji do opiniowania aktów prawnych.