Akt korporacyjny

Rewid.2016.9.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 września 2016 r.

UCHWAŁA Nr 1338/31/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 26 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji do opiniowania aktów prawnych

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) w związku z § 12 ust. 1 statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zmienionej uchwałą Nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, uchwala się, co następuje:
§  1.  W związku ze złożeniem rezygnacji przez Pana Jana Letkiewicza z pełnienia członkostwa w Komisji do opiniowania aktów prawnych, w uchwale Nr 50/3/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji do opiniowania aktów prawnych, wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się pkt 7 § 1,
2) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Na kadencję 2015-2019 powołuje się Komisję do opiniowania aktów prawnych, zwaną dalej "Komisją", w następującym składzie:

1) Marek Błaszczak - przewodniczący;

2) Henryk Drewniak - członek;

3) Kamil Jesionowski - członek;

4) Paweł Koc - członek;

5) Józef Kuszneruk - członek;

6) Ksenia Magierska - członek;

7) Maciej Skórzewski - członek;

8) Małgorzata Ślebzak - członek;

9) Joanna Wielgórska-Leszczyńska - członek;

10) Jacek Zimny - członek.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.