Radc.2018.3.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 82/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 16 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania, określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji

Na podstawie § 40 ust. 1 i 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale Nr 11/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania, określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Do zadań Komisji Aplikacji należy:

1) wykonywanie kompetencji określonych w Regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej;

2) dokonywanie analiz modelu szkolenia aplikacyjnego w celu jego modernizacji, odpowiadającej potrzebom profesjonalnego kształcenia oraz przedstawianie w tym zakresie stosownych wniosków i rekomendacji Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Członkom Krajowej Rady Radców Prawnych.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.