Akty korporacyjne

Aptek.2018.3.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr VII/7/2018
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 14 marca 2018 r.
zmieniająca Uchwałę nr VII/23/2016 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin z języka polskiego dla farmaceutów i cudzoziemców

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1496) oraz § 30 ust. 3 Regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/24/2016 VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 31 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§  1.  W uchwale Nr VII/23/2016 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin z języka polskiego dla farmaceutów i cudzoziemców, § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną przeprowadzającą egzamin z języka polskiego dla farmaceutów cudzoziemców, zwaną dalej "Komisją, w składzie:

1) Przewodniczący - dr n. farm. Jerzy Łazowski;

2) Zastępca Przewodniczącego - mgr farm. Barbara Kozicka;

3) Członek - mgr farm. Małgorzata Grotowska;

4) Członek - mgr Barbara Zaremba;

5) Członek - mgr Piotr Tyrcha;

6) Członek - mgr Ewa Dobrosielska;

7) Członek - dr n. farm Natasza Staniak;

8) Członek - dr n. farm. Włodzimierz Hudemowicz.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.