Akty korporacyjne

Radc.2017.9.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 49/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 22 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego

Na podstawie § 32 ust. la uchwały Nr 98/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych, uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale Nr 2/X/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 listopada 2016 r. w sprawie określenia liczby zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Liczbę zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego określa się na 14.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.