BFGwa.2018.6.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 45/2018
RADY BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO
z dnia 20 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia form, trybu i szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej bankom z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2018 r. poz. 613), uchwala się, co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 33/2015 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia form, trybu i szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej bankom z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych, zmienionej uchwałą nr 10/2016 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia form, trybu i szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej bankom spółdzielczym z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych, uchwałą nr 47/2016 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia form, trybu i szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej bankom spółdzielczym z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych oraz uchwałą nr 12/2018 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia form, trybu i szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej bankom spółdzielczym z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych, formularz nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2. 
1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2018 r.
2.  Do wniosków o udzielenie pomocy finansowej złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy uchwały, o której mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

ZAŁĄCZNIK

 Formularz nr 2

Prognoza finansowa - dane w tys. zł.

(dane wyjściowe stanowią dane za ostatni kwartał, poprzedzający złożenie wniosku, za który dostępne są dane sprawozdawcze)

I. Wybrane pozycje bilansu

Lp.Wyszczególnieniedane wyjściowe na koniec 1,2,3 lub 4 kwartału roku nstan na koniec roku n2stan na koniec roku n+1
1.Kasa, środki w bankach centralnych i inne depozyty płatne na żądanie
2.Aktywa Finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu:
2.1.Instrumenty dłużne
2.2.Kredyty i zaliczki
3.Nieruchomości inwestycyjne, rzeczowe aktywa trwale, wartości niematerialne i prawne
4.Zobowiązania finansowe, w tym:
4.1.Depozyty
4.2.Środki z tytułu pomocy BFG
5.Zobowiązania razem
6.Strata skumulowana1
7.Aktywa razem/kapitał własny i zobowiązania razem
8.Pozycje pozabilansowe - udzielone
1 pozycja agreguje następujące dane ze sprawozdawczości FINREP: zysk/strata z lat ubiegłych, zysk/strata w trakcie zatwierdzania, zysk/strata roku bieżącego, przy czym w wierszu uwzględnione są tylko wartości strat
2 kolumna wypełniana w przypadku gdy dane wyjściowe dotyczą 1, 2 lub 3 kwartału

II. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat

Lp.Wyszczególnieniedane wyjściowe na koniec 1,2,3 lub 4 kwartału roku nstan na koniec roku nstan na koniec roku n+1
1.Całkowite przychody operacyjne netto, w tym:
1.1.Wynik z tytułu odsetek
1.2.Wynik z tytułu opłat i prowizji
2.Koszty administracyjne
3.Amortyzacja
4.Rezerwy lub odwrócenia rezerw
5.Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat
6.Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych
7,Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych
8.Zysk lub strata przed opodatkowaniem z tytułu działalności kontynuowanej
9.Zysk lub strata roku bieżącego

III. Jakość należności z portfela B (bez instrumentów dłużnych)

Wyszczególnieniedane wyjściowe na koniec 1,2,3 lub 4 kwartału roku nstan na koniec roku nstan na koniec roku n+1
Należności ogółem:
Należności normalne i pod obserwacją (faza 1 i 2)
Należności zagrożone (faza 3)

IV. Adekwatność kapitałowa

Lp.Wyszczególnieniedane wyjściowe na koniec 1,2,3 lub 4 kwartału roku nstan na koniec roku nstan na koniec roku n+1
1.Fundusze własne
1.1.Kapitał Tier I, w tym:
1.1.1Kapitał podstawowy Tier I
1.1.2Kapitał dodatkowy Tier I
1.2Kapitał Tier II, w tym:
1.2.1Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikujące się jako kapitał Tier II
2.Łączna kwota ekspozycji na ryzyko
3.Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%)
4.Współczynnik kapitału Tier I (%)
5.Łączny współczynnik kapitałowy (%)

Osoba sporządzająca ........................................

Kontakt do osoby sporządzającej (tel./mail)

.............................................................................

Zarząd Banku ....................................................

Data ....................................................................