Akty korporacyjne

Rewid.2019.5.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 maja 2019 r.

UCHWAŁA Nr 3589/54/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.), Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, postanawia wprowadzić zmiany do uchwały Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów.
§  1.  W uchwale Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, wprowadza się następującą zmianę:
1. W § 4 dodaje się ustęp 9 o następującym brzmieniu:

"Wszelkie odwołania w sprawozdaniach z badania do uchwały Nr 2039/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie krajowych standardów badania (700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)),

sporządzonych od dnia wejście w życie niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2019 r., traktowane będą jako odwołania do standardów wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 7, 24, 29 do 32 i 34 uchwały".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego w trybie przepisów art. 102 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.).