Lekarz.2018.11.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 listopada 2018 r.

UCHWAŁA Nr 13/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 listopada 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej na 2018 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 522) uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale Nr 21/17/VII z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej na 2018 r. wprowadza się zmianę określoną w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 21/17/VII z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej na rok 2018 w Dziale "Naczelna Izba Lekarska", w części "Koszty", w pozycji nr 9: "Krajowa Komisja Wyborcza", w rubryce "Plan na 2018 r." kwotę 70.000 złotych zastępuje się kwotą 105.000 złotych.