Akty korporacyjne

Aptek.2017.5.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr VII/10/2017
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 23 maja 2017 r.
zmieniająca Uchwałę nr VII/7/2016 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia komisji Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz ustalenia liczby ich członków

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1496) oraz § 30 ust. 3 Regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/24/2016 VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 31 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelna Rada Aptekarska, uchwala, co następuje:
§  1.  W § 1 Uchwały Nr VII/7/2016 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia komisji Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz ustalenia liczby ich członków wprowadza się zmianę w pkt 7, który otrzymuje brzmienie:

"7) Komisja ds. kontaktów zagranicznych - 5 członków;".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.