Akty korporacyjne

Podat.2019.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 619/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 775/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2019 ze zm.

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt. 4 Statutu KIDP w zw. z § 1 ust. 3 uchwały nr 40/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 775/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2019 ze zm., § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Planuje się przychody Regionalnych Oddziałów Izby w wysokości 9.065.278,09 zł Planuje się wydatki Regionalnych Oddziałów Izby w wysokości 10.508.494,17 zł"

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.