Podat.2018.6.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 379/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 646/2017 Krajowej Izby Doradców Podatkowych z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2018 (ze zm.)

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 4 Statutu KIDP w zw. z § 1 ust. 3 uchwały nr 40/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 26 ust. 2 Regulaminu gospodarki finansowej KIDP, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 27/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. (ze zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia o przesunięciu w ramach przyjętego planu przychodów i wydatków KIDP na 2018 r. kwoty 30.656,58 zł z poz. Ws1 i Ws3 Komisji ds. tajemnicy zawodowej KRDP do poz. Wa3 Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  2.  W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały:
1) § 1 uchwały nr 646/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2018 (ze zm.), otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Planuje się przychody Organów Izby w wysokości 3.373.718,00 zł Planuje się wydatki Organów Izby w wysokości 3.562.070,98 zł.";

2) § 3 uchwały nr 646/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Planuje się wydatki Biura Izby w wysokości 2.414.156,58 zł.".

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.