Akty korporacyjne

Podat.2016.10.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 października 2016 r.

UCHWAŁA Nr 541/2016
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 522/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian prawa wewnątrzkorporacyjnego

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 6 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1. § 1 uchwały nr 522/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian prawa wewnątrzkorporacyjnego otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje przy Komisji Współpracy z Regionami Krajowej Rady Doradców Podatkowych Zespół do spraw opracowania zmian prawa wewnątrzkorporacyjnego (dalej: "Zespół"), w skład którego wchodzą:

1) Dariusz Michał Malinowski;

2) Anna Misiak;

3) Lech Feder;

4) Andrzej Świderek;

5) Alicja Marciniak;

6) Piotr Jan Brozowski;

7) Dr Mariusz Cieśla;

8) Wiesław Dąbrowski;

9) Tomasz Ziółkowski;

10) Walerian Goryniak.".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.