Akt korporacyjny

Podat.2017.9.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 515/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 21 września 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 394/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających wyłonić delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) oraz § 18 ust. 3 w związku z § 21 ust. 3 pkt 5 i 13 oraz § 50 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się co następuje:
§  1.  W § 1 uchwały nr 394/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających wyłonić delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 2 po słowach: "o których mowa w ust. 1" kropkę zastępuje się przecinkiem, a po nim dodaje się sformułowanie: "z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.";
2) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadku umów/zamówień, o których mowa w ust. 1, dotyczących usług cateringowych lub gastronomicznych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje się pokryć koszty z nich wynikające wyłącznie do wysokości stanowiącej równowartość iloczynu liczby uczestników Walnego Zgromadzenia w danym Regionalnym Oddziale KIDP oraz liczby 30 (30 zł brutto /osobę)."

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.