Akt korporacyjny

Podat.2018.9.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 382/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z 11 września 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 367/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji i finansowania Konferencji KRDP pt. "XX lat Ordynacji podatkowej. Czas na nową?"

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 367/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji i finansowania Konferencji KRDP pt. "XX lat Ordynacji Podatkowej. Czas na nową?" zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Krajowa Rada Doradców podatkowych podejmuje się organizacji i przeznacza do 23 000 zł (dwudziestu trzech tysięcy złotych) na finansowanie Konferencji KRDP pt. «XX lat Ordynacji Podatkowej. Czas na nową?"

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.