Akty korporacyjne

Podat.2017.6.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 376/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 6 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 295/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia listy firm komercyjnych, z którymi Regionalne Oddziały KIDP mogą nawiązywać współpracę bez konieczności pozyskiwania każdorazowej zgody Krajowej Rady Doradców Podatkowych (ze zm.)

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 295/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia listy firm komercyjnych, z którymi Regionalne Oddziały KIDP mogą nawiązywać współpracę bez konieczności pozyskiwania każdorazowej zgody Krajowej Rady Doradców Podatkowych w § 1 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:

"14) B&K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o.;

15) e-file sp. z o.o. sp. k.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.