Zmiana uchwały nr 199/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru... - OpenLEX

Zmiana uchwały nr 199/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, a także wzoru zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej.

Akty korporacyjne

NIPIP.2018.9.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 319/VII/2018
NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 199/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, a także wzoru zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.916.) w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1251) uchwala się co następuje:

1.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmiany uchwały w § 3 oraz w załączniku nr 15 oraz 16 do nr 199/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, a także wzoru zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej nadaje im nową treść:

§ 3 otrzymuje następującą treść:

"Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określa wzór wniosku o wydanie zaświadczenia obejmujący:

- wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położny posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej;

- wydanie zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej;

- wydanie innego zaświadczenia wymaganego przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia stanowi załącznik nr 16 do niniejszej uchwały.

2.
Tekst jednolity zmienionych załączników nr 15 oraz 16 stanowi odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA