KAAUM.2017.11.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 52/2017
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 16/2017 KRAUM z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim z późn. zm.

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w oparciu o Rozdział III ust. 1 Statutu Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim, w związku z Uchwałą Nr 44/2017 Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych z dnia 11 października 2017 r. w sprawie: nadania Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie z działajqcym w jego ramach Collegium Medicum statusu członka zwyczajnego KRAUM oraz wnioskiem Przewodniczącego UKJKKL z dnia 18.10.2017 r. L.dz. 4/UKJKKL/2017
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1.  Powołuje prof. dr hab. Ireneusza M. Kowalskiego z Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w skład Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim, w związku z czym § 1 Uchwały Nr 16/2017 KRAUM z dnia 12 stycznia 2017 r. (z późn. zm.) otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 1. Powołuje Uniwersytecką Komisją ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim na lata 2017- 2020 w następującym składzie:

1. prof. dr hab. Janusz Moryś - Przewodniczący

Członkowie:

2. prof. dr hab. Piotr Kurnatowski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

3. prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

4. dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

5. prof. dr hab. Michał Żmijewski

Gdański Uniwersytet Medyczny

6. dr hab. Jakub Kenig

Uniwersytet Jagielloński

Collegium Medicum

7. prof. dr hab. Wojciech Załuska

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

8. prof. dr hab. Ireneusz M. Ko walski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Collegium Medicum

9. prof. dr hab. Ryszard Marciniak

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

10. prof. dr hab. Elżbieta Cawrych

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

11. dr hab. Tomasz Francuz

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

12. prof dr hab. Marek Kulus

Warszawski Uniwersytet Medyczny

13. prof. dr hab. Andrzej Hendrich

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

14. Student - Kamil Cebulski."

§  2.  Pozostałe zapisy Uchwały Nr 16/2017 KRAUM z dnia 12 stycznia 2017 r. (z późn. zm.) nie ulegają zmianie.
§  3.  Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu KRAUM.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.