Podat.2017.9.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 396/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 1/2015 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt. 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz art. 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) w zw. z § 4 uchwały nr 36/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 1/2015 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 lutego 2015 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 2 "WYKAZ KSIĄG POMOCNICZYCH STOSOWANYCH W KIDP":
a) Pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Układ analityczny kosztów obejmuje na trzecim poziomie:

* 203 Usługi bankowe

* 217 Usługi pocztowe

* 911 Nagrody w konkursach

2) w załączniku nr 4 "ZASADY NALICZANIA I ROZLICZANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH"
a) Pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Ewidencja analityczna składek członkowskich jest prowadzona z wykorzystaniem programu komputerowego Symfonia "Finanse i księgowość" z uwzględnieniem podziału według RO, danych osobowych doradców podatkowych z ich numerami wpisu. Przypis składek członkowskich za miesiąc dokonywany jest w terminie do ostatniego roboczego dnia miesiąca, w którym upływa termin płatności składek. Korekty i przeksięgowania przypisów dokonywane są na podstawie dowodów źródłowych. Rozliczenie przypisów składek członkowskich dokonywane jest z wykorzystaniem ewidencji księgowej na kontach 200 "Rozrachunki Doradcy Podatkowi" w korespondencji z kontem 271 "Rozliczenie przypisów składek".

b) Pkt 5 otrzymuje brzmienie:

Bieżąco prowadzona jest ewidencja wpłat dokonywanych przez doradców z poszczególnych RO z podziałem na miesiące. Do przychodów Izby zalicza się składki faktycznie zapłacone.

c) Pkt 9 otrzymuje brzmienie:

Nie wpłacanie składek w terminie może powodować naliczenie odsetek ustawowych, które zaliczane są do przychodów w momencie ich uiszczenia przez zobowiązanego. Wpłaty składek członkowskich do banku lub kasy Izby ewidencjonowane będą w dniu dokonania wpłaty, w korespondencji z kontem 200-1 - Rozrachunki z tytułu składek członkowskich, z kontem 200-21 - Układy ratalne, z kontem 200-23 - Składki zasądzone wyrokiem, z kontem 200-22 - Dochodzone na drodze sądowej, z kontem 200-26 - Składki bezskuteczna egzekucja, z kontem 200-28 - Składki nieściągalne - oddalone. Następnie po zakończeniu miesiąca wpłacone składki w łącznej kwocie na podstawie polecenia księgowania przenoszone będą na konto 700 -1 "Przychody - Składki członkowskie" w korespondencji z kontem Wn 271. Konto 271 na koniec okresów rozliczeniowych wykazuje saldo, równe należnościom lub zobowiązaniom (nadpłatom) z tytułu składek członkowskich zaewidencjonowanych na koncie 200-1, 200-21, 200-22, 200-23, 200-26, 200-28. Saldo konta 271 koryguje wysokość salda należności z tytułu składek członkowskich. Salda kont 200-1, 200-21, 200-22, 200-23, 200-26, 200-28 oraz 271 nie są prezentowane w bilansie. Pozycje te wymagają omówienia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego.

3) w załączniku nr 8 "METODY USTALANIA WYNIKU"

Na rachunek wyniku finansowego składają się m.in.:

1. Przychody działalności statutowej.
2. Koszty realizacji zadań statutowych.
3. Wynik finansowy na działalności statutowej.
4. Koszty administracyjne.
5. Pozostałe przychody.
6. Pozostałe koszty.
7. Przychody finansowe.
8. Koszty finansowe.
9. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności.
10. Wynik finansowy ogółem.
4) w załączniku nr 11 "WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH KIDP W WARSZAWIE"

Wykaz kont księgi głównej

Zespół 0 - Aktywa trwałe

021 - Zaliczki na poczet wartości niematerialne i prawne

Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia

224 - VAT naliczony - termin płatności Preproporcja

225 - VAT naliczony - termin płatności NP._Preproporcja

228 - VAT naliczony Preproporcja

229 - VAT naliczony NP._Preproporcja

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.