Podat.2018.10.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 573/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 23 października 2018 r.
w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały nr 314/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 19 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu działania Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 24 ust. 1 i § 27 ust. 5 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:
§  1.  W Regulaminie działania Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych stanowiącym załącznik do uchwały nr 314/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 19 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu działania Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych wprowadza się następujące zmiany:
§  2. 
1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 2. Komisja, na wniosek uprawnionego Wnioskodawcy, którym są m. in. organy Krajowej Izby Doradców Podatkowych lub Prezydium KRDP, dokonuje, na podstawie ustalonych kryteriów, wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez dostawców towarów lub usług w zakresie: 1) jednorazowych wydatków Krajowej Rady Doradców Podatkowych w kwocie przekraczającej 80 000 PLN brutto; 2) łącznej kwoty wydatków na rzecz jednego dostawcy w ciągu roku obrotowego wynoszącej powyżej 160 000 PLN brutto; 3) wydatków dokonywanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych wraz z regionalnym oddziałem Izby realizowanych w trybie § 44 ust. 2 statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w przypadku gdy, jednorazowe wydatki ponoszone w ramach przedsięwzięcia przekraczają 160.000 PLN brutto lub łączna kwota wydatków na rzecz jednego dostawcy ponoszona w ciągu roku obrotowego w ramach przedsięwzięcia przekracza 320.000 PLN brutto. 4) każdego innego wniosku skierowanego do Komisji przez uprawnionego Wnioskodawcę - Komisja działa w zakresie określonym przez Wnioskodawcę."

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.