Podat.2018.9.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 553/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały nr 313/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 w zw. z § 21 ust. 4 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:
§  1.  W Regulaminie działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych stanowiącym załącznik do uchwały nr 313/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych wprowadza się następujące zmiany:
§  2. 
1)  § 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. 5. Projekty uchwał lub stanowisk, wraz z uzasadnieniem, powinny być złożone pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Biura w terminie do 7 dni przed terminem posiedzenia Rady."

2) Uchyla się § 24 ust. 16.
3) § 27 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 27. 5. Komisje realizują swoje zadania w oparciu o plan działania oraz Regulamin działania zatwierdzone przez Radę. Za sporządzenie i przedłożenie Radzie planu działania Komisji odpowiada Przewodniczący Komisji. Wnioskodawca inicjatywy w ramach działania Komisji jest odpowiedzialny za jej realizację."

4) § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 39. 1. Przewodniczący Komisji w terminie do dnia 28 lutego składa Radzie roczne sprawozdanie z działalności Komisji."

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.