Akty korporacyjne

KAAUM.2017.6.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 33/2017
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 08 czerwca 2017 r.
w sprawie: zmiany Statutu Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w związku z Rozdziałem I ust. 2 Statutu Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1.  W Statucie Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim wprowadzonym Uchwałą Nr 14/2017 KRAUM z dnia 12 stycznia 2017 r. zatwierdza następujące zmiany:
1. W Rozdziale I:
a) ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

"Działania UKJKKL opierają się o ustawę z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz odpowiednie przepisy wydane przez Ministra Zdrowia i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak też podstawowe dokumenty wewnętrzne przygotowane przez Uniwersytecką Komisję ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim i zatwierdzone przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zwaną dalej KRAUM, w tym: statut, regulamin pracy, znak graficzny - logo, kwestionariusz samooceny oraz regulamin wizyt oceniających jakość kształcenia."

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"Konstrukcję, kolory, rozmiar oraz zasady korzystania ze znaku graficznego UKJKKL określa odrębna Uchwała KRAUM.", a pozostałe ustępy ulegają przenumerowaniu.

2. Rozdział II otrzymuje nowe brzmienie:

"Rozdział II

Cele działania UKJKKL

Celem Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim jest dbałość o zachowanie jak najwyższej jakości kształcenia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz standardów / zaleceń międzynarodowych, a w szczególności:

1. Stałe monitorowanie jakości kształcenia na kierunku lekarskim w oparciu o aktualne przepisy prawa polskiego dot. standardów kształcenia na kierunku lekarskim oraz warunków prowadzenia studiów, sporządzanie stosownych sprawozdań i przedstawianie ich na cyklicznych posiedzeniach KRAUM.

2. Stale monitorowanie ocenianych kierunków studiów pod kątem zaleceń i standardów kształcenia określanych przez instytucje międzynarodowe dotyczących kształcenia na kierunku lekarskim, w tym określanych przez National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation, sporządzanie stosownych sprawozdań i przedstawianie ich na posiedzeniach KRAUM.

3. Reprezentowanie na zlecenie KRAUM środowiska akademickich uczeni medycznych w kontaktach z organem nadzorującym uczelnie medyczne, tj. ministerstwem właściwym ds. zdrowia, ministrem właściwym ds. szkolnictwa wyższego oraz Polską Komisją Akredytacyjną.

4. Współpraca na wniosek KRAUM z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Komisją Akredytacyjną w zakresie działań na rzecz umiędzynarodowienia kształcenia na kierunku lekarskim.

5. Podejmowanie innych działań wskazanych przez KRAUM."

3. W Rozdziale III:
a) ulega zmianie numeracja punktów z: 1), 2), 3) na: a., b., c.(
b) wykreśla się ust. 5, a pozostałe ustępy ulegają przenumerowaniu,
c) wykreśla się ust. 11, a pozostałe ustępy ulegają przenumerowaniu.
4. W Rozdziale IV:
a) wykreśla się ust. 1, a pozostałe ustępy ulegają przenumerowaniu,
b) ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

"Przewodniczący Komisji przesyła Rektorom Uczelni kwestionariusz samooceny z prośbą o przekazanie go właściwym Dziekanom celem jego wypełnienia w wersji elektronicznej i odesłania na adres Przewodniczącego UKJKKL. Przestanie wypełnionego kwestionariusza uznaje się za wyrażenie woli poddania się ocenie. O nieprzystąpieniu Uczelni do oceny jakości kształcenia Przewodniczący UKJKKL informuje niezwłocznie Przewodniczącego KRAUM",

c) ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

"W skład Zespołu Wizytującego wchodzą członkowie UKJKKL, z wyjątkiem aktualnych pracowników oraz osób, które pracowały w ciągu ostatnich 5 lat w wizytowanej Uczelni. Termin wizytacji uzgodniony jest z daną Uczelnią, która zostaje poinformowana o programie wizytacji. Na zakończenie pobytu w Uczelni zespół przedstawia Rektorowi wstępne spostrzeżenia i nasuwające się uwagi".

5. W Rozdziale V:
a) ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

"Raport dotyczący oceny kwestionariusza samooceny, spostrzeżenia wstępne z wizytacji oraz raport końcowy prezentowane są i dyskutowane na posiedzeniach plenarnych UKJKKL. Po otrzymaniu pisemnej informacji od Rektora wizytowanej Uczelni lub po bezskutecznym upływie terminu o którym mowa w rozdziale IV ust. 4 zostaje podjęta uchwała odnośnie przyznania Certyfikatu Jakości Kształcenia.",

b) ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

"W oparciu o analizę kwestionariusza samooceny oraz opinię Zespołu Wizytującego udziela certyfikacji bezwarunkowej na okres pięciu lat lub warunkowej - na okres trzech lat, bądź odmawia przyznania Certyfikatu Jakości Kształcenia.",

c) ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

"Pełny tekst końcowego raportu wraz z oceną, zaleceniami i informacją o przyznanym Certyfikacie Jakości Kształcenia przekazuje się Rektorowi ocenianej Uczelni oraz umieszcza na stronie UKJKKL.",

d) w ust. 6wykreśla zdanie pierwsze w brzmieniu:

"Certyfikat jakości Kształcenia przyznany jest dla określonego kierunku studiów",

e) wykreśla się ust. 9, a pozostałe ustępy ulegają przenumerowaniu.
6. W Rozdziale VI:
a) w ust. 1 słowo "poprzedzającego"ulega zmianie na "bieżącego",
b) ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

"5. Preliminarz winien zawierać planowane przychody i koszty związane z działalnością UKJKKL m.in.:

a) wynagrodzenie Przewodniczącego UKJKKL,

b) -dodatek do wynagrodzenia-Zastepcy Przewodniczącego UKJKKL,

c) wynagrodzenie studenta - członka UKJKKL,

d) koszty obsługi administracyjno-technicznej UKJKKL,

e) udziału Przewodniczącego w konferencjach i szkoleniach związanych z procesem akredytacyjnym bądź jakością kształcenia.",

c) ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie:

"Przewodniczącemu i członkom UKJKKL przysługuje za ich pracą comiesięczne wynagrodzenie, którego wysokość ustala KRAUM oddzielnie dla Przewodniczącego, dodatku dla Zastępcy Przewodniczącego, członków w tym studenta na początku każdej kadencji na okres jej trwania, nie później niż do końca stycznia pierwszego roku kadencji."

d) ust. 8 otrzymuje nowe brzmienie:

"Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 jest wypłacane przez Uczelnię, w której ww. osoby pracują (uczelnię macierzystą), z zastrzeżeniem ust. 9.",

e) ust. 9 otrzymuje nowe brzmienie:

"Wynagrodzenie Przewodniczącego UKJKKL, dodatku dla Zastępcy Przewodniczącego oraz członka UKJKKL - studenta wypłacone przez uczelnię macierzystą jest refundowane z budżetu UKJKKL do wysokości określonej w uchwale KRAUM w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia tych osób."

7. Pozostałe zapisy Statutu Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim nie ulegają zmianie.
§  2.  Tekst jednolity Statutu Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§  3.  Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu KRAUM.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Statut

Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim UKJKKL

Tekst jednolity

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

SPIS TREŚCI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Rozdział II

Cele działania UKJKKL

Rozdział III

Członkowie UKJKKL

Rozdział IV

Tryb działania

Rozdział V

Ocena Jakości kształcenia

Rozdział VI

BudżetUKJKKL

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

1. Uniwersytecka Komisja ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim zwana dalej (UKJKKL) została utworzona na bazie Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych powołanej uchwały Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) na posiedzeniu w Gdańsku w dniu 07.10.1997 r.

2. Działania UKJKKL opierają się o ustawę z dnia 27.07.2005 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym" (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 1842) oraz odpowiednie przepisy wydane przez Ministra Zdrowia i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak też podstawowe dokumenty wewnętrzne przygotowane przez Uniwersytecką Komisję ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim i zatwierdzone przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zwaną dalej KRAUM, w tym: statut, regulamin pracy, znak graficzny - logo, kwestionariusz samooceny oraz regulamin wizyt oceniających jakość kształcenia.

3. Konstrukcję, kolory, rozmiar oraz zasady korzystania ze znaku graficznego UKJKKL określa odrębna Uchwała KRAUM.

4. UKJKKL jest organem społeczności Akademickich Uczelni Medycznych, niezależnym od władz państwowych, mającym kompetencje opiniodawcze w zakresie określonym niniejszym statutem.

5. UKJKKL jest w swych działaniach niezawisła, jednak dążyć będzie do współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się oceną jakości kształcenia i akredytacją.

6. Przewodniczący UKJKKL informuje o wynikach prac UKJKKL Przewodniczącego KRAUM, który decyduje o przekazaniu tych informacji innym osobom lub instytucjom.

Rozdział  II

Cele działania UKJKKL

Celem Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim jest dbałość o zachowanie jak najwyższej jakości kształcenia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz standardów i zaleceń międzynarodowych, a w szczególności:

1. Stałe monitorowanie jakości kształcenia na kierunku lekarskim w oparciu o aktualne przepisy prawa polskiego dot. standardów kształcenia na kierunku lekarskim oraz warunków prowadzenia studiów, sporządzanie stosownych sprawozdań i przedstawianie ich na cyklicznych posiedzenia KRAUM.

2. Stałe monitorowanie ocenianych kierunków studiów pod kątem zaleceń i standardów kształcenia określanych przez instytucje międzynarodowe dotyczących kształcenia na kierunku lekarskim, w tym określanych przez National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation, sporządzanie stosownych sprawozdań i przedstawianie ich na posiedzeniach KRAUM.

3. Reprezentowanie na zlecenia KRAUM środowiska akademickich uczeni medycznych w kontaktach z organem nadzorującym uczelnie medyczne, tj. ministerstwem właściwym ds. zdrowia oraz ministrem właściwym ds. szkolnictwa wyższego oraz Polską Komisją Akredytacyjną.

4. Współpraca na wniosek KRAUM z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Komisją Akredytacyjną w zakresie działań na rzecz umiędzynarodowienia kształcenia na kierunku lekarskim.

5. Podejmowanie innych działań wskazanych przez KRAUM.

Rozdział  III

Członkowie UKJKKL

1. W skład UKJKKL wchodzą:

a) nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień doktora, zaproponowani przez właściwych Rektorów, w liczbie co najmniej jeden z każdej uczelni medycznej:

- Rekomendowani do pracy w UKJKKL nauczyciele akademiccy winni posiadać znaczące doświadczenie w zakresie nauczania i organizacji dydaktyki, jak również dysponować czasem niezbędnym do zrealizowania zadań Komisji.

- Członkami UKJKKL nie mogą być aktualnie urzędujący Rektorzy,

b) student wybrany przez Komisję ds. Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP.

a ponadto z głosem doradczym:

c) przedstawiciel Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

2. Przewodniczący KRAUM przesyła formalny nominację na członka UKJKKL na czas trwania aktualnej kadencji UKJKKL osobom zaproponowanym przez Rektorów poszczególnych Uczelni oraz jej kopię do wiadomości Przewodniczącego UKJKKL

3. KRAUM powołuje Przewodniczącego UKJKKL Wybór ten zwalnia go z obowiązku reprezentowania macierzystej Uczelni.

4. Zastępcę Przewodniczącego UKJKKL powołuje KRAUM na wniosek Przewodniczącego UKJKKL spośród członków UKJKKL Zastępca Przewodniczącego UKJKKL nadal reprezentuje macierzystą Uczelnię.

5. Nauczyciele akademiccy wybierani na członków UKJKKL mogą być ponownie powołani na następną kadencję, jeśli ich kandydaturę zaproponuje macierzysta Uczelnia. Kadencja studenta - członka UKJKKL trwa 1 rok, z możliwością wielokrotnego wyboru na rok następny na podstawie decyzji Parlamentu Studenckiego pod warunkiem, że Przewodniczący UKJKKL nie wniesie do tej decyzji zastrzeżeń.

6. Wszyscy członkowie UKJKKL zobowiązani są do udziału w obradach i współuczestniczenia w pracach podejmowanych przez Komisję.

7. Wszyscy członkowie Komisji reprezentujący Uczelnie Medyczne oraz Studentów mają równe prawo głosu, z tym, że nie głosują w sprawach Uczelni, z którą są aktualnie związani zatrudnieniem lub w przypadku studenta - odbywanymi aktualnie studiami.

8. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, lub Zastępcy prowadzącego posiedzenie w jego imieniu.

9. Utrata członkostwa w UKJKKL następuje w wyniku:

a) złożonej pisemnej rezygnacji,

b) odwołania przez KRAUM na wniosek podpisany przez ponad połowę członków UKJKKL lub Rektora delegowanej Uczelni, a w przypadku Przewodniczącego UKJKKL na wniosek Przewodniczącego KRAUM.

10. W przypadku rezygnacji z zajmowanej Punkcji lub odwołania Przewodniczącego UKJKKL lub Zastępcy Przewodniczącego stosuje się odpowiednio zapisy ust. 3 i 4 Rozdział III Statutu.

11. Przewodniczący UKJKKL uprawniony jest do powołania w skład UKJKKL ekspertów z dziedzin właściwych do zakresu podejmowanej oceny. Czasookres uczestnictwa eksperta w pracach UKJKKL określa Przewodniczący w powołaniu.

Rozdział  IV

Tryb działania

1. Przewodniczący Komisji przesyła Rektorom Uczelni kwestionariusz samooceny z prośbą o przekazanie go właściwym Dziekanom celem jego wypełnienia w wersji elektronicznej i odesłania na adres Przewodniczącego UKJKKL. Przesłanie wypełnionego kwestionariusza uznaje się za wyrażenie woli poddania się ocenie. O nieprzystąpieniu Uczelni do oceny jakości kształcenia Przewodniczący UKJKKL informuje niezwłocznie Przewodniczącego KRAUM.

2. Kwestionariusz samooceny zawiera szczegółowe pytania, które po przedstawieniu przez Przewodniczącego UKJKKL są zatwierdzane przez KRAUM odrębną uchwałą.

3. W skład Zespołu Wizytującego wchodzą członkowie UKJKKL, z wyjątkiem aktualnych pracowników oraz osób, które pracowały w ciągu ostatnich 5 lat w wizytowanej Uczelni. Termin wizytacji uzgodniony jest z daną Uczelnią, która zostaje poinformowana o programie wizytacji. Na zakończenie pobytu w Uczelni zespół przedstawia Rektorowi wstępne spostrzeżenia i nasuwające się uwagi.

4. W okresie trzech miesięcy od daty zakończenia wizytacji, UKJKKL przygotowuje raport końcowy, oparty o analizę kwestionariusza oraz wyniki wizyty, które przesyła do Rektora Uczelni z kopią do Dziekana wizytowanego Wydziału. Rektor ma prawo ustosunkować się do treści raportu w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty jego doręczenia.

Rozdział  V

Ocena Jakości Kształcenia

1. Raport dotyczący oceny kwestionariusza samooceny, spostrzeżenia wstępne z wizytacji oraz raport końcowy prezentowane są i dyskutowane na posiedzeniach plenarnych UKJKKL. Po otrzymaniu pisemnej informacji od Rektora wizytowanej Uczelni lub po bezskutecznym upływie terminu o którym mowa w rozdziale IV ust. 4, zostaje podjęta uchwała odnośnie przyznania Certyfikatu Jakości Kształcenia.

2. Uchwały w sprawie przyznania Certyfikatu Jakości Kształcenia dla ocenianych kierunków studiów zapadają zwykłą większością głosów przy obowiązkowej obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków UKJKKL. Przewodniczący UKJKKL nie głosuje jeśli głosowanie dotyczy Uczelni z której się wywodzi. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, lub Zastępcy prowadzącego posiedzenie w jego imieniu.

3. W oparciu o analizę kwestionariusza samooceny oraz opinię Zespołu Wizytującego udziela certyfikacji bezwarunkowej na okres pięciu lat lub warunkowej - na okres trzech lat, bądź odmawia przyznania Certyfikatu Jakości Kształcenia.

4. Pełny tekst końcowego raportu wraz z oceną, zaleceniami i informacją o przyznanym Certyfikacie Jakości Kształcenia przekazuje się Rektorowi ocenianej Uczelni oraz umieszcza na stronie UKJKKL.

5. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania Certyfikatu Jakości Kształcenia przekazane zostaną również Przewodniczącemu Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

6. W przypadku, gdy istnieją odrębne programy dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, to każdy tok studiów podlega oddzielnej certyfikacji.

7. Dokumentem potwierdzającym zakończenie postępowania certyfikacyjnego jest przekazanie Rektorowi wizytowanej Uczelni Certyfikatu Jakości Kształcenia, który podpisuje Przewodniczący Konferencji Rektorów oraz Przewodniczący Komisji.

8. UKJKKL w drodze wizytacji przeprowadzanych w każdym roku obowiązywania Certyfikatu Jakości Kształcenia bądź uzyskanych informacji o realizacji zaleceń drogą korespondencyjną sprawdza w jaki sposób władze Uczelni wdrażają w codziennych działaniach zalecenia zawarte w raportach końcowych. Terminy przeprowadzania wizytacji podlegają ustaleniu z Dziekanem Wydziału.

9. Organem odwoławczym od uchwał UKJKKL jest Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Strona niezadowolona z uchwały UKJKKL podjętej w sprawach, o których mowa w rozdziale V ust. 1, może wnieść odwołanie do KRAUM w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem UKJKKL. KRAUM rozpatruje odwołanie w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy od dnia doręczenia. W toku postępowania odwoławczego KRAUM może uznać odwołanie:

a) za zasadne i w tym zakresie może zalecić ponowne przeprowadzenie postępowania certyfikacyjnego przez nowy zespół osób wyłoniony w tym celu z członków UKJKKL przez KRAUM. Wynik tego ponownego procesu certyfikacyjnego jest ostateczny.

b) za niezasadne.

Uchwały podjęte przez KRAUM w toku postępowania odwoławczego są ostateczne.

Rozdział  VI

Budżet UKJKKL

1. UKJKKL koszty swojej działalności pokrywa ze składek wnoszonych przez Uczelnie członkowskie.

2. Wysokość składki członkowskiej w jednakowej wysokości dla każdej Uczelni na każdy rok kalendarzowy określana jest uchwałą KRAUM.

3. Wpłata składek dokonywana jest przez uczelnie członkowskie na wyodrębniony na ten cel rachunek bankowy prowadzony w uczelni, w której zatrudniony jest Przewodniczący UKJKKL.

4. Przewodniczący UKJKKL corocznie przedstawia projekt preliminarza Przewodniczącemu KRAUM w terminie na co najmniej 30 dni przed pierwszym posiedzeniem KRAUM w nowym roku kalendarzowym, nie później jednak niż do dnia 15 lutego bieżącego roku kalendarzowego.

5. Preliminarz winien zawierać planowane przychody i koszty związane z działalnością UKJKKL m.in.:

a) wynagrodzenie Przewodniczącego UKJKKL,

b) dodatek do wynagrodzenia Zastępcy Przewodniczącego UKJKKL,

c) wynagrodzenie studenta - członka UKJKKL,

d) koszty obsługi administracyjno-technicznej UKJKKL,

e) udziału Przewodniczącego w konferencjach i szkoleniach związanych z procesem akredytacyjnym bądź jakością kształcenia,

6. Preliminarz podlega zatwierdzeniu na pierwszym posiedzeniu KRAUM w nowym roku kalendarzowym. W przypadku gdy posiedzenie nie odbędzie się do 28 lutego nowego roku kalendarzowego, Przewodniczący KRAUM zatwierdza warunkowo przedstawiony preliminarz, który podlega ostatecznemu zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu KRAUM.

7. Przewodniczącemu i członkom UKJKKL przysługuje za ich pracę comiesięczne wynagrodzenie, którego wysokość ustala KRAUM oddzielnie dla Przewodniczącego, dodatku dla Zastępcy Przewodniczącego, członków w tym studenta na początku każdej kadencji na okres jej trwania, nie później niż do końca stycznia pierwszego roku kadencji.

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 jest wypłacane przez Uczelnię, w której ww. osoby pracują (uczelnię macierzystą), z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Wynagrodzenie Przewodniczącego UKJKKL, dodatku dla Zastępcy Przewodniczącego oraz członka UKJKKL - studenta wypłacone przez uczelnię macierzystą jest refundowane z budżetu UKJKKL do wysokości określonej w uchwale KRAUM w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia tych osób.

10. Koszty podróży służbowych i diety Przewodniczącego UKJKKL, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków ponoszone są przez uczelnie macierzyste.

11. Koszty pobytu zespołu wizytującego UKJKKL (noclegi, transport wewnętrzny) ponosi wizytowana Uczelnia.

12. Osoby prowadzące obsługę administracyjną UKJKKL, w liczbie nie więcej niż 2 osoby, otrzymują wynagrodzenie na zasadach przyjętych w Uczelni właściwej dla Przewodniczącego UKJKKL. Wynagrodzenie refundowane jest ze środków UKJKKL w wysokości określonej w preliminarzu zatwierdzonym przez KRAUM.

13. Wszystkie dokumenty finansowe z wydatkowania środków UKJKKL zatwierdza Przewodniczący i kontrasygnuje Kwestor Uczelni, w której prowadzony jest rachunek bankowy UKJKKL.

14. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Przewodniczący UKJKKL przedstawia KRAUM rozliczenie z uzyskanych i wydatkowanych środków finansowych zaopiniowane przez Kwestora Uczelni, w której prowadzony jest rachunek bankowy UKJKKL.

15. Środki finansowe niewykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny.

16. Przewodniczący UKJKKL jest odpowiedzialny za prawidłowe wykorzystanie funduszy przyznanych przez poszczególne uczelnie na prowadzenie działalności Komisji oraz podejmuje decyzje o wykorzystaniu tych funduszy zgodnie z preliminarzem wydatków zatwierdzonym przez KRAUM, z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów.

17. Przewodniczący UKJKKL sporządza coroczne sprawozdanie z działalności UKJKKL i przekazuje je do wiadomości Rektorów oraz członków KRAUM.

18. KRAUM zatwierdza rozliczenie, o którym mowa w ust. 14 i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia Przewodniczącemu UKJKKL absolutorium.

19. Nieudzielenie absolutorium Przewodniczącemu UKJKKL jest równoznaczne z jego odwołaniem.

Rozdział  VII

Postanowienia końcowe

1. Plenarne posiedzenie UKJKKL zbiera się w terminie i miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Komisji. Obecność członków UKJKKL na posiedzeniach jest obowiązkowa.

2. Niniejszy Statut stanowi podstawę dla organizacji i działania UKJKKL, a ewentualne zmiany zawartych w nim przepisów zgłaszane przez Rektorów, bądź członków UKJKKL muszą być przedstawione Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych do zatwierdzenia, w obecności Przewodniczącego UKJKKL. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

3. Statut niniejszy obowiązuje od dnia zatwierdzenia go przez KRAUM.