Zmiana statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Akty korporacyjne

Rewid.2019.6.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 46/2019
IX KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. 
W załączniku do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późń. zm. 1 ), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 12a dodaje się ust. 8a po ust. 8 w brzmieniu:

"8a. Osoby pełniące funkcję Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów oraz jego zastępców nie mogą pełnić funkcji dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje.";

2)
§ 13b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Krajowa Rada podaje do wiadomości sprawozdanie z rezultatów konsultacji, o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej Izby (do wglądu członkom Izby po zalogowaniu).";

3)
§ 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W celu realizacji zadań ustawowych Krajowa Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały. Przepis § 13 ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio.";

4)
§ 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Krajowa Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole i publikuje na stronie internetowej (do wglądu członkom Izby po zalogowaniu), przedstawioną Krajowej Radzie informację z wyników kontroli przeprowadzonych w I półroczu roku obrotowego oraz z kontroli przeprowadzonych w II półroczu roku. Informacja o kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej za II półrocze zawiera podsumowanie wyników kontroli za cały rok obrotowy.";

5)
§ 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Szczegółowe zasady działania Krajowego Sądu Dyscyplinarnego określa Regulamin urzędowania Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, uchwalany przez Krajową Radę, na wniosek i w uzgodnieniu z Krajowym Sądem Dyscyplinarnym.";

6)
§ 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Szczegółowe zasady działania Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego określa Regulamin urzędowania Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, uchwalany przez Krajową Radę, na wniosek i w uzgodnieniu z Krajowym Rzecznikiem Dyscyplinarnym.";

7)
§ 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W celu realizacji zadań ustawowych Krajowa Komisja Nadzoru podejmuje uchwały i wydaje postanowienia w toku postępowania administracyjnego. Przepis § 13 ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio.";

8)
§ 22 otrzymuje brzmienie:

"§ 22. 1. Organami Oddziału są:

1) Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów, zwane dalej "Walnym Zgromadzeniem";

2) Regionalna Rada Biegłych Rewidentów;

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Organy te są obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.";

9)
§ 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Regionalna Rada składa się z 4 do 9 członków.".

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego w trybie przepisów art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.).
1 Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zmieniona uchwałą Nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz uchwałami Nr 3/2018 do 6/2018 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.