Zmiana statutu Polskiej Akademii Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2021.6.24

Akt nieoceniany
Wersja od: 24 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA Nr 3/2021
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany statutu Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796) Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje:
§  1. 
W uchwale Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Polskiej Akademii Nauk zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r., zmienionej uchwałą Nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r., zmienionej uchwałą Nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 marca 2015 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 czerwca 2015 r., oraz zmienionej uchwałą Nr 4/2018 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 czerwca 2018 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 6 września 2018 r., zmienionej uchwałą Nr 4/2020 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 3 grudnia 2020 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 lutego 2021 r., wprowadza się zmianę w załączniku zatytułowanym "Statut Polskiej Akademii Nauk":
1)
w § 60 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) senat uczelni posiadającej uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, lub"

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów.