Akty korporacyjne

PAN.2018.6.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 4/2018
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie § 5 ust. 4 Statutu Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/ 2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r., zmienionego uchwalą Nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą Nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 marca 2015 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 czerwca 2015 r., uchwala się co następuje:
§  1. 
1.  Po § 44 statutu dodaje się § 44a, który otrzymuje brzmienie:

"§ 44a. 1. Komitet naukowy może w drodze uchwały zebrania plenarnego komitetu ustanowić nagrody za działalność naukową i organizacyjną, przyznawane osobom zasłużonym dla działalności komitetu naukowego i upowszechniania wyników badań naukowych lub mającym szczególne osiągnięcia naukowe w zakresie działalności komitetu.

2. Uchwała zebrania plenarnego komitetu o ustanowieniu nagrody wymaga zatwierdzenia przez Prezesa PAN na wspólny wniosek przewodniczącego komitetu i dziekana wydziału właściwego ze względu na zakres działalności komitetu.

3. Regulamin nagrody uchwalony przez zebranie plenarne komitetu, zgodnie z trybem określonym w regulaminie komitetu, wymaga zatwierdzenia przez Prezesa PAN na wniosek dziekana wydziału.

4. Nagrody ustanowione przez komitet naukowy nie mogą mieć charakteru nagrody finansowej."

2.  § 60 ust. 2 statutu otrzymuje brzmienie:

"2. Tryb zgłaszania kandydatów wraz z rekomendacjami i tryb wyboru członków Akademii Młodych Uczonych oraz utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka lub rezygnacji z członkostwa w Akademii Młodych Uczonych określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Akademii."

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.