Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 82/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 1 , § 50 otrzymuje brzmienie:

"§ 50. 1. Działalność Izby finansuje się z majątku Izby, który powstaje w szczególności z:

1) składek członkowskich,

2) darowizn,

3) spadków,

4) zapisów,

5) dotacji,

6) dochodów z działalności określonej w § 6 ust. 2,

7) dochodów z wykorzystania majątku Izby oraz majątku będącego w użytkowaniu Izby, w tym wykorzystywania logotypu Izby przez osoby prawne uprawnione do wykonywania doradztwa podatkowego wpisane do rejestru - na zasadach ustalonych przez Radę,

8) opłat wpisowych,

9) wpłat z tytułu pokrywania kosztów postępowania dyscyplinarnego na podstawie prawomocnych orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego lub Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,

10) innych opłat pobieranych przez Radę w ramach uprawnień nadanych w tym zakresie przez Zjazd.

2. Majątek Izby służy wyłącznie realizacji celów, dla których Izba została powołana, zgodnie z przepisami odpowiednich ustaw, Statutu, uchwał Zjazdu oraz uchwał Rady.

3. Ustala się następujący sposób finansowania Izby:

1) na działalność i funkcjonowanie poszczególnych Regionalnych Oddziałów Izby oraz Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego i Zamiejscowych Oddziałów Sądu Dyscyplinarnego przeznacza się:

a) 85 % wpływów uzyskanych ze składek członkowskich wpłacanych przez doradców podatkowych zarejestrowanych w tych Regionalnych Oddziałach Izby, w których liczba doradców podatkowych wpisanych na listę jest mniejsza lub równa 300 wg stanu na dzień 30 września poprzedniego roku kalendarzowego;

b) 67 % wpływów uzyskanych ze składek członkowskich wpłacanych przez doradców podatkowych zarejestrowanych w tych Regionalnych Oddziałach Izby, w których liczba doradców podatkowych wpisanych na listę ogółem jest większa niż 300 wg stanu na dzień 30 września poprzedniego roku kalendarzowego,

c) dotychczasową część wpływu ze składek członkowskich wpłacanych przez doradców podatkowych zarejestrowanych w połączonych Regionalnych Oddziałach - w przypadku połączenia się dwóch lub więcej RO KIDP, rozliczających się przed połączeniem wg tego samego wskaźnika podziału składek,

d) 67 % wpływów uzyskanych ze składek członkowskich wpłacanych przez doradców podatkowych zarejestrowanych w połączonych Regionalnych Oddziałach Izby - w przypadku połączenia się dwóch lub więcej Regionalnych Oddziałów Izby, rozliczających się przed połączeniem wg różnych wskaźników podziału składek, - przy czym środki te, o których mowa w tym punkcie, mogą zostać rozdysponowane na inne cele tylko za zgodą Zarządu Regionalnego Oddziału Izby,

2) na działalność i funkcjonowanie Rady oraz pozostałych organów Izby przeznacza się wpływy z opłat wpisowych i pozostałą część wpływów uzyskanych ze składek, o których mowa w pkt 1),

3) podział, o którym mowa w pkt 1 i 2 dokonywany jest z uwzględnieniem dnia wymagalności składki,

4) darowizny, zapisy, spadki dokonane ze wskazaniem konkretnego Regionalnego Oddziału Izby przeznaczone są w całości na finansowanie tego Regionalnego Oddziału Izby,

5) wpływy z nieruchomości i ruchomości oraz praw majątkowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Izby a administrowanych przez Regionalne Oddziały Izby przeznacza się w całości na finansowanie tego Regionalnego Oddziału Izby,

6) wpływy z działalności wydawniczej, oświatowej i szkoleniowej oraz inne przychody pochodzące z przedsięwzięć realizowanych przez Regionalne Oddziały Izby przeznaczone są w całości na finansowanie tych Regionalnych Oddziałów Izby; wpływy ze wspólnych przedsięwzięć Rady i Regionalnych Oddziałów Izby dzieli się po połowie między Radę i Regionalne Oddziały Izby,

7) na uzasadniony wniosek Zarządu Regionalnego Oddziału Izby, Rada może dofinansować Regionalny Oddział Izby ze środków pozostających w jej dyspozycji,

8) wpływy inne niż wymienione w pkt 4)-7), przeznacza się na finansowanie działalności Izby i pozostają one w dyspozycji Rady.

4. Zasady gospodarki finansowej Izby reguluje uchwała Zjazdu a regulamin gospodarki finansowej uchwała Rady.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
1 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.