Akt korporacyjny

Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 76/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 1 , § 44 otrzymuje brzmienie:

"§ 44. 1. Regionalne Oddziały Izby realizują zadania statutowe, a także zadania wynikające z uchwał Zjazdu, a w szczególności:

1) integrują środowisko doradców podatkowych,

2) chronią interesy zawodowe doradców podatkowych,

3) prowadzą działalność informacyjną, szkoleniową i wydawniczą,

4) propagują zawód doradcy podatkowego i czuwają nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej,

5) powołują przedstawicieli społecznych w rozumieniu art. 90 Kodeksu postępowania karnego, celem udziału w postępowaniach karnych lub karnych skarbowych, prowadzonych przeciwko doradcom podatkowym,

6) prowadzą działalność rozjemczą,

7) koordynują praktyki zawodowe.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mogą być realizowane wspólnie przez kilka Regionalnych Oddziałów Izby lub przez Regionalne Oddziały Izby wspólnie z organami Izby, na podstawie zawartego między organizatorami porozumienia o wspólnym przedsięwzięciu. Zawierane porozumienie określa w szczególności:

1) rodzaj przedsięwzięcia,

2) przewidywane koszty i sposób ich podziału przez organizatorów,

3) zasady i wysokość ponoszenia odpłatności przez uczestników,

4) podział obowiązków pomiędzy organizatorami, w tym zaciąganie zobowiązań związanych z organizacją wspólnego przedsięwzięcia,

5) sposób rozliczeń między organizatorami.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
1 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.