Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 74/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 1 , Rozdział X i § 42 otrzymują brzmienie:

"Rozdział X

Biuro Izby i Biura w Regionalnych Oddziałach Izby

§ 42. 1. Izba wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura, przy czym:

a) zadania należące do kompetencji organów Izby i powołanych w ich ramach jednostek organizacyjnych - przy pomocy Biura Izby;

b) zadania należące do kompetencji Regionalnych Oddziałów Izby, Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego oraz Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego - przy pomocy biur w Regionalnych Oddziałach Izby.

2. Zadania i organizację, zasady funkcjonowania Biura Izby i biur w Regionalnych Oddziałach Izby oraz zasady wynagradzania pracowników w nich zatrudnionych określa regulamin organizacyjny Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwalony przez Radę.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
1 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.