Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 72/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 1 , po § 40 dodaje się § 40a w brzmieniu:

"§ 40a. 1. Do właściwości Zamiejscowego Oddziału Sądu Dyscyplinarnego należy rozpatrywanie spraw z wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego albo jego Zastępcy, pozostających we właściwości tego sądu, dotyczących doradców podatkowych należących do danego Regionalnego Oddziału Izby. 2. Sprawa dotycząca doradcy podatkowego przynależącego do danego Regionalnego Oddziału Izby, może być w uzasadnionych przypadkach rozpatrywana przez inny niż wymieniony w ust. 1 Zamiejscowy Oddział Sądu Dyscyplinarnego.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
1 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.