Akt korporacyjny

PAN.2018.4.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do postępowania nr ZZP.26l.14.2018

Na podstawie ust. 6 Decyzji Nr 48/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane przez Kancelarię Akademii, pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej oraz inne jednostki organizacyjne Akademii
§  1. 
1.  Dokonuje się następujących zmian w składzie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 30/2018 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na rewitalizację budynku w Oddziale PAN we Wrocławiu przy ulicy Podwale 75 oraz budynku PAN w Warszawie przy ulicy Dworkowej 3", nr 14/ZP/2018

- odwołuje się Panią Agnieszkę Wandor z pełnienia funkcji sekretarza Komisji Przetargowej,
- powołuje się Panią Annę Dzikowską do pełnienia funkcji sekretarza Komisji Przetargowej.
2.  Pozostały skład Komisji Przetargowej nie ulega zmianie.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie otrzymują:

1) Agnieszka Wandor

2) Anna Dzikowska