PAN.2018.12.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 131/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do postępowania nr ZZP.261.31.2018

Na podstawie ust. 6 Decyzji Nr 48/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane przez Kancelarię Akademii, pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej oraz inne jednostki organizacyjne Akademii
§  1. 
1.  Dokonuje się następujących zmian w składzie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 106/2018 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk", nr ZZP.26l.31.2018
- odwołuje się Panią Annę Dzikowską z pełnienia funkcji sekretarza Komisji Przetargowej,
- powołuje się Pana Bernarda Namysło do pełnienia funkcji sekretarza Komisji Przetargowej.
2.  Pozostały skład Komisji Przetargowej nie ulega zmianie.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zarządzenie otrzymują:

1) Anna Dzikowska

2) Bernard Namysło