PAN.2018.7.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 80/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do postępowania nr ZZP.261.23.2018

Na podstawie ust. 6 Decyzji Nr 48/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane przez Kancelarię Akademii, pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej oraz inne jednostki organizacyjne Akademii
§  1. 
1.  Dokonuje się następujących zmian w składzie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 65/2018 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wymiana wewnętrznego dźwigu osobowego wraz z obudową szybu oraz odbiorami UDT w budynku PAN przy ulicy Jaracza 1 w Warszawie",

- odwołuje się Pana Bernarda Namysło z pełnienia funkcji sekretarza Komisji Przetargowej,
- dokonuje się zmiany pełnienia funkcji Pani Anny Dzikowskiej z członka Komisji Przetargowej na sekretarza Komisji Przetargowej.
2.  Pozostały skład Komisji Przetargowej nie ulega zmianie.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie otrzymują:

1) Bernard Namysło
2) Anna Dzikowska