PAN.2018.7.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 84/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 23 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do postępowania nr ZZP.261.21.2018

Na podstawie ust. 6 Decyzji Nr 48/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane przez Kancelarię Akademii, pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej oraz inne jednostki organizacyjne Akademii
§  1. 
1.  Dokonuje się następujących zmian w składzie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 58/2018 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Jaracza 1 w Warszawie - w podziale na dwie części", nr ZZP.261.21.2018

- odwołuje się Pana Bernarda Namysło z pełnienia funkcji sekretarza Komisji Przetargowej,
- powołuje się Panią Annę Dzikowską do pełnienia funkcji sekretarza Komisji Przetargowej.
2.  Pozostały skład Komisji Przetargowej nie ulega zmianie.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie otrzymują:

1) Anna Dzikowska
2) Bernard Namysło