PAN.2018.7.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 79/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do postępowania nr ZZP.261.14.2018

Na podstawie ust. 6 Decyzji Nr 48/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane przez Kancelarię Akademii, pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej oraz inne jednostki organizacyjne Akademii
§  1. 
1.  Dokonuje się następujących zmian w składzie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 30/2018 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na rewitalizację budynku w Oddziale PAN we Wrocławiu przy ulicy Podwale 75 oraz budynku PAN w Warszawie przy ulicy Dworkowej 3", nr 14/ZP/2018:

- odwołuje się Panią Joannę Durkę z pełnienia funkcji członka Komisji Przetargowej,
- powołuje się Panią Joannę Gradowską do pełnienia funkcji członka Komisji Przetargowej.
2.  Dokonuje się następujących zmian w składzie Komisji Przetargowej zmienionej Zarządzeniem nr 33/2018 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do postępowania nr ZZP.261.14.2018:
- odwołuje się Panią Annę Dzikowską z pełnienia funkcji sekretarza Komisji Przetargowej,
- powołuje się Pana Bernarda Namysło do pełnienia funkcji sekretarza Komisji Przetargowej.
3.  Pozostały skład Komisji Przetargowej nie ulega zmianie.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie otrzymują:

1) Joanna Durka
2) Joanna Gradowska
3) Anna Dzikowska
4) Bernard Namysło